Profile Photo

תמימים בכל בית

 • הידעתם שסדר תיאור פעולותיו של מלך המשיח (כפי שמובא בהלכות מלכים של הרמב”ם) – תואם בדיוק את סדר הכללי של הספירות כפי שסופרים אותם בימי ספירת העומר?
  מתוך שיחתו של הרבי לפרשת תזריע מצורע (תשנ”א), ובמיוחד – הערה 105.

  Like Reply
  liked this
 • השבוע חסידים קוראים מחדש את אחת השיחות הנוקבות ביותר של הרבי – השיחה שנאמרה בכ”ח כ”ח ניסן ה’תנש”א.

  בשיחה זו מעביר הרב לדורנו משימה מורכבת ומעניינת בו-זמנית: “הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור העניין אליכם: עשו כל אשר ביכלתכם – ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!”.

  כל מי שלומד את השי…Read More

  Like Reply
  liked this
 • מה שנראה ירידה (במבט מתוך המציאות), יכול להיות חלק מהדרך המובילה לעליה, כאשר מסתכלים על כך מלמעלה – מנקודת המבט של האמת. ואם זה נכון בחיים האישיים, זה גם נכון בנוגע לשביל ההיסטורי – הדרך שלנו להבאת הגאולה. מתוך שיעור בשיחה של הרבי לפרשת “כי תשא”.
  להצצה אל תוך התוכנית הנוספות של “הישיבה – מהבית”: https://rabbi24.com/he/channel/he7

 • Slider
 • “משנכנס אדר מרבין בשמחה”!
  שמתם לב שהסגולה המיוחדת הזאת מובאת לנו דווקא במסכת תענית – ולא במסכת מגילה או חגיגה?
  זה מובא שם כדי לרמוז שאפילו המרירות של התענית יכולה להפוך לשמחה, וכפי שכותב הרבי: “… אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה, מסוגל הוא חדש זה להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר” (אגרות קודש, כרך יד, ה’רעז).
  ————–
  מתו…Read More

 • במסכת תענית (ו, עמוד א) ניתן לראות כמה פירושים למשמעות המילים האלה. לדוגמה, בבית מדרשו של ר’ שמואל למדו שהמלקוש ממלא שיבולים בחיות (במים), בחודש ניסן – שזהו הזמן בו השיבולים כבר מלאות והגבעולים מתחילים להתקשות ולהתייבש. בנוסף לפירוש הזה, על-פי דעת רב נהילאי בר אידי, יוצא שהיעדר המלקוש יכול לשבור קשיות עורף, ולמה? כי המלקוש חשוב מאוד לחקלאות,…Read More

 • הידעתם שלושת השערים בגמרא – בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא – מקבילים לשלושה תקופות עיקריות בהיסטוריית העולם? ואם כן – באיזה “בבא” אנחנו נמצאים היום? גלו את התשובה בשיעורים מיוחדים (על פי שיחותיו של הרבי):
  https://tmimim.rabbi24.com/

 • Load More Posts
description
“…לפרסם בכל מקום ומקום ע”ד השליחות המיוחדת ד”תומכי תמימים” – שנמשכת ופועלת בכל קצוי תבל באופן ד”נרות להאיר” – שנוסף לכך שכל בית יהודי צ”ל בית תורה תפלה וגמ”ח (כמדובר כמ”פ), צ”ל כל בית מעין ודוגמת ישיבת תומכי תמימים, ע”י לימוד תורת החסידות (נוסף על לימוד התורה בכלל)”. מדברי הרבי, שיחות ש”פ תצא, י”ד אלול ה’תנש”א

Edited by:

עזרה להרשמה:

שם פרטי: שמך

שם משפחה: שם המשפחה שלך

דוא”ל: כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מספר הנייד לצורך התחברות

AskRabbi24

שלח שאלה לרב:
 • או לחץ כאן להקלטה
  Allow your microphone.
 • Drop files here or